Algemene voorwaarden Tessa PT

 

Artikel 1: Betaling

Alle abonnementen/ rittenkaarten dienen vooraf te worden voldaan, hetzij contant dan wel per bank.

 

Artikel 2: Abonnement/ rittenkaart

Het abonnement/ rittenkaart wordt afgesloten voor een bepaalde tijd. Rechten uit hoofde van lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

 

Artikel 3: Tijdelijk stopzetten van het abonnement ivm medische reden

Tijdelijk stilleggen of tussentijds stopzetten van het abonnement/ rittenkaart is uitsluitend mogelijk indien een schriftelijk verzoek wordt ingediend bij Tessa PT voorzien van een verklaring van dokter of therapeut, waaruit blijkt dat op medische gronden het beoefenen van een bepaalde sport niet mogelijk is. Na goedkeuring door de directie van Tessa PT zal uw abonnement tijdelijk worden stop gezet, met een maximum van 3 maanden. Aan het einde van de abonnementsperiode wordt de opgenomen periode omgezet in een tegoed aan trainingsdagen, gelijk aan het aantal trainingsdagen van de non-actief periode. De betalingsverplichting blijft in het geval van een tijdelijke stopzetting ongewijzigd.

 

Artikel 4: Veiligheid en aansprakelijkheid

De directie van Tessa PT is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in en rond de locatie. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen het sportcentrum kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Tessa PT  voor alle aanspraken van uzelf en van derden ten deze. Bij onweer en slecht weer bent u zelf aansprakelijk.

 

Artikel 5: Orde- en instructievoorschriften

Elk handelen, nalaten of gedrag van een lid van Tessa PT, in strijd met een of meer bepalingen van dit reglement en/of andere handelingen, welke de naam van Tessa PT kunnen benadelen, geeft Tessa PT en/ of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het abonnement/ rittenkaart als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot het centrum te ontzeggen, zonder dat dit recht leidt tot restitutie van abonnementsgeld. U dient zich te houden aan de door Tessa PT gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Tessa PT gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.

 

 

info@tessapt.nl

www.facebook.com/TessaPT